JÄNISKYLÄN METSÄSTYSSEURAN JÄSENHANKINNAN PERIAATTEET

SEURAN JÄSENTILANNE 2022

Seuran kokonaisjäsenmäärä on 125 henkilöä, joista noin 50–60 on aktiivisia metsästäjiä. Jäsentuotoista jäsenmaksujen osuus on noin puolet. Seurassa on 107 miestä ja naisia on 18 eli naisten osuus on noin 14 %. Ikäjakaumaa jäsenrekisteristä ei saa, koska rekisterissä ei ylläpidetä syntymäaikoja. Voidaan arvioida, että ikäjakauma on viime vuosina nuorentunut, koska seuraan on otettu jäseniksi useita nuoria/keski-ikäisiä metsästäjiä. Jäseniä eroaa tai poistuu kuoleman kautta 3–5 henkilöä per vuosi ja suurin piirtein vastaava määrä uusia jäseniä hakee seuraan.


Seuran jäsenmuotoja ovat:


1) Varsinainen jäsen; 121 kpl
2) Koejäsen; 3 kpl
3) Kunniapuheenjohtaja; 0 kpl
4) Kunniajäsen; 1 kpl
5) Kannatusjäsen; 0 kpl.

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan Jäniskylän metsästysseuran, Suomen Metsästäjäliiton piirin sääntöjä ja päätöksiä, Suomen Riistakeskuksen metsästäjien eettisiä ohjeita ja hyviä metsästystapoja sekä edistämään metsästysseuratoiminnalle tarkoituksenmukaista yhteishenkeä.

Seuratoimintaan kuuluu hirvi- ja peurajahdit lisäksi muuta toimintaa kuten riistan ruokinta, kolmiolaskenta, pienpetopyyntiä, pilkki- ja onkikilpailuja, talkoita, yhteistoimintaa ja kokoustamisia.

JÄMEN JÄSENHANKINNAN PERIAATTEET/POLITIIKKA

Jäsennyyspolitiikka - jäsenperusta

- kokonaisjäsenmäärän seuranta – tavoitteena jäsenmäärän pysyminen vakiona suhteessa käytössä olevaan metsästys pinta-alaan/hirviin/lintuihin
- eronneiden suhde otettuihin/uusiin jäseniin pysyy vakiona
- jäsenistöstä n. 40 % aktiivisesti metsästää
- seuran kehittäminen
- jatkuvuuden turvaaminen
- lisää fyysistä voimaa metsästystilanteisiin
-keski-iän laskeminen
- tasainen ikäjakauman
- tasa-arvoisuus – naisjäsenten määrän kasvattaminen
- talkoolaisia seuran toimintaan
- jäsenten toiminnan seuranta – talkoot, riistapelto, yhteismetsästys
- seuran tuloista puolet tulee jatkossakin jäsenmaksuista
- uusien jäsenten ”Jäme” koulutus – metsäkummi, alueet, koirat, säännöt, toimintatavat yms. – koulutuspaketti

Seuran toiminta nyt ja tulevaisuudessa on riippuvainen
muutamasta perusasiasta kuten metsästysmaista, rahasta ja resursseista. Jäsenmaksut
ovat tuoneet seuran tuotoista noin puolet, ja silloin ei jäsenten määrää saa
päästää tippumaan kipurajan alle ilman toiminnan jatkuvuuden vaarantumista. Toisaalta
jäsenyyden kriteerit eivät voi myöskään olla rajattoman löyhät, sillä seuran tarjoamat
metsästysresurssit ovat rajalliset. Metsästysseuralla ei myöskään lähtökohtaisesti
ole tarvetta kasvattaa jäsenistöään, sillä suuri jäsenmäärä ei ole itseisarvo. Pitämällä
kriteeristö korkealla varmistetaan se, että uudet jäsenet tuovat seuraan sen
toimintaa vahvistavia elementtejä kuten esimerkiksi talkoolaisia ja nuorempia
metsästäjiä.

Jäsenistön tulee olla yhdistystoiminnassa
tasavertaisessa asemassa. Yhdistyksen sääntöihin sopimattomat jäsenet pyritään havainnoimaan
koejäsenyyden aikana ja tavoitteena on karsia seuraan sopimattomat metsästäjät pois.
Siten koejäsenyys mahdollistaa uusien jäsenien hankinnan melko riskittömästi. Koejäsenyys
on positiivinen asia sekä seuralle että koejäsenkokelaalle.

Yhdistyksen tekemä päätös on aina lopullinen
eikä sitä voi muuksi muuttaa mikään muu instanssi kuin yhdistys itse. Yhdistys
ei ole mitenkään velvollinen perustelemaan jäsenhakemuksen hylkäämistä, eikä
sen hylkäämiseen tarvita edes minkäänlaisia perusteluita.


JÄMEN JÄSENNYYSEHDOT / JÄSENVALINTAPERUSTEET


Maanomistus seuran alueella ja paikkakunnalla asuminen ovat edelleen keskeisiä jäsenyyskriteereitä. Jäsenyyden ovat voineet saada myös maanomistajien
jälkeläiset. Tämä jäsenyysehto on laventunut käsittämään väljästi myös sukuverkostoihin
jollakin lailla kuuluvat, kuten paikallisen jäsenen muualla asuvan lapsenlapset
tai sisaren aviopuolison. Sen jäseniä voivat olla metsästysseuran alueella
asuvat kesämökkiläiset.

Jäsenyyden Jäniskylän metsästysseuraan voi saada, jos jokin ehto seuraavista täyttyy:
- maanomistaja, vähinään kaksi (2) ha seuran alueella
- lähisukulainen omistaa maata, vähinään kaksi (2) ha seuran alueella
- paikkakuntalaisuus – asuminen seuran toiminta-alueella
- sukulaisuussuhde – kytkös seuraan – vanhojen jäsenten lapset tai lapsen lapset
- sidokset seuran toiminta-alueelle tai jäsenistöön.

Lisäksi vaaditaan
- halua kehittää toimintaa
- halua osallistua yhteistoimintaan
- aktiivista harrastajaa
- hyvä mainetta ja tunnettavuutta
- halukkuus luottamustehtäviin esim. hallituksen, majaisännäksi tms.
- vähintään kaksi suosittelijaa seuran sisältä/maanomistajaa.

Poissulkevia
- kyseenalainen maine/epäily mahdollisista ongelmista
- aktiivisuuden puute koeaikana
- maksumerkintöjä
- jäsen useassa metsästysseurassa –> talkoovelvoitteen täyttymättömyys.


JÄSENHANKINTA PROSESSI

1. Jäseneksi haluava täyttää jäsenhakemuksen.·

- Onko maata seuran alueella?
- Suhde Jäniskylän metsästysseuraan?
- Mitä metsästää?
- Osallistuuko yhteisjahteihin ja yhteistoimintaan?
- Osallistuuko talkootoimintaan ja riistanhoitoon?
- Aiempi toiminta metsästysseuroissa?
- Suositukset?
- Muut metsästysharrastukset kuten metsästyskoiratoiminta, koirakoetuomarointi yms.

2. Hakija haastatellaan (hallituksen puheenjohtaja tai jahtipäällikkö)

3. Hallitus käsittelee hakemuksen ja tekee vuosikokoukselle ehdotuksen

4. Vuosikokous päättää koejäsenyydestä (max 2 vuotta), maanvuokraaja jäsenyydestä ja määrätään koejäsenelle ”metsästäjä kummi”.

5. Vuosikokouksessa koejäsenyydet arvioidaan ja päätetään varsinaiseksi jäseneksi hyväksymisestä, koeajan jatkosta tai koeajan päättymisestä ilman jäsenyyttä.

6. Jos koejäsen hyväksytään varsinaiseksi jäseneksi, laskutetaan ko. hetken liittymismaksu.