Jäniskylän metsästysseuran säännöt


Jäniskylän metsästysseuran säännöt on hyväksytty 5.9.2021 vuosikokouksessa.

---------------------------------------------------------------------------------------

SÄÄNNÖT


YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI JA JÄSENLITTO JA -PIIRI

Yhdistyksen nimi: Jäniskylän Metsästysseura ry
Kotipaikka: Mäntyharju
Yhdistys on perustettu 13. päivänä toukokuuta 1957, ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on Suomi.

Seura on Suomen Metsästäjäliiton Suur-Savon piiri ry:n jäsen.
Piirin jäsenenä seura noudattaa piirin sääntöjä ja määräyksiä.


SEURAN
TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on harjoittaa
1) järkiperäistä metsästystä kestävän käytön periaatteita noudattaen;
2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa;
3) metsästysampumaurheilua;
4) edistää turvallista ja eettistä metsästystä;
5) metsästyskoiratoimintaa;
6) edistää nuorten pääsemistä metsästysharrastuksen pariin ja heidän mahdollisuutta kasvaa aktiivisiksi ja vastuullisiksi metsästäjiksi.


SEURAN TOIMINTAMUODOT

Tarkoitustaan seura toteuttaa
1) hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;
2) suorittamalla riistanhoitotyötä;
3) valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;
4) seuraamalla toimialueensa riistatilannetta;
5) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;
6) kouluttamalla jäseniään; tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia tutustua toimintaan; Järjestää valistus- ja koulutustilaisuuksia, joissa levitetään jäsenistön ja muun väestön keskuuteen harrastusta riistanhoitoon ja neuvontaan, metsästys ja luonnonsuojelulain, oikeiden metsästystapojen, riistanhoidon työmuotojen sekä riista- ja vahinkoeläinten tuntemusta, samoin kuin saaliin oikeaa käsittelyä.
7) järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa;
8) opastamalla turvalliseen ja eettiseen metsästykseen sekä metsästystaitojen harjoitteluun;
9) edistämällä metsästyskoira- ja koetoimintaa ja
10) seura voi omistaa ja vuokrata toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja jälkisäädöksiä, järjestää arpajaisia ja varojen keräyksiä, samoin kuin järjestää huvitilaisuuksia ja vuokrata omistamiaan kiinteistöjä yhdistykseen kuulumattomille henkilöille ja yhteisöille, mihin toimintaan yhdistys tarvittaessa hankkii asianomaisen luvan. Yhdistys ei saa tuottaa taloudellista ansiota siihen osallisille, eikä sen toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

4§
SEURAN
JÄSENET

Seuran jäsenmuotoja ovat:
1) Varsinainen jäsen;
2) Koejäsen;
3) Kunniapuheenjohtaja;
4) Kunniajäsen ja
5) Kannatusjäsen.

Seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi seuran kokous voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja hyviä metsästystapoja ja edistämään metsästysseuratoiminnalle tarkoituksenmukaista yhteishenkeä.

Koejäsenyys kestää enintään kaksi (2) vuotta, minkä ajan kuluessa seuran kokouksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa.
Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajia
voi kerrallaan olla vain yksi.

Kannatusjäseneksi seuran kokous voi hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi
yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.


JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä, sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää. Lisäksi jäsen on velvollinen noudattamaan toiminnassaan Suomen Riistakeskuksen metsästäjien
eettisiä ohjeita ja hyviä metsästystapoja sekä edistämään metsästysseuratoiminnalle
tarkoituksenmukaista yhteishenkeä.

Jäsen on velvollinen vuokraamaan seuran alueen sisällä tai alueeseen liittyvien omistamiensa maiden metsästysoikeuden seuran käyttöön.

Jäsen on velvollinen osallistumaan seuran järjestämiin metsästysammunnan harjoituksiin ja
koulutustilaisuuksiin seuran kokouksen päättämällä tavalla.

Jäsen on velvollinen suorittamaan riistanhoitotyötä ja osallistumaan talkootöihin.

Jäsen on velvollinen ylläpitämään saalistilastoa ja ilmoittamaan saaliinsa vuosittain seuran kokouksen päättämällä tavalla.

Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet yhteystietonsa seuran sihteerille kolmen (3)
kuukauden kuluessa niiden muuttumisesta.

Jäsen tiedostaa ja hyväksyy, että hänestä kerätään ja talletetaan henkilöön liittyviä
tietoja kuten esimerkiksi nimi ja yhteystiedot seuran käytössä oleviin järjestelmiin
ja rekistereihin, ja näitä tietoja käytetään seuran toiminnassa. Näitä järjestelmiä
ovat esimerkiksi Metsorekisteri, Reviiri ja Oma Riista.

Jäsenellä, jonka jäsenmaksu on maksamatta yksi viikko eräpäivän
jälkeen, ei ole metsästysoikeutta seuran alueille, eikä äänioikeutta seuran
kokouksissa ennen maksun suorittamista. Ennen sääntöjen mukaista
erottamiskäsittelyä jäsenelle on lähetettävä muistutuslasku eräpäivineen.
Kahden vuoden kuluttua maksamatta jääneestä muistutuslaskusta jäsenen katsotaan
eronneen, ellei jäsentä tätä ennen ole erotettu.

Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua eikä hänellä
ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin
varsinaisellakin jäsenellä paitsi, että koejäsen voi metsästää ainoastaan
varsinaisen jäsenen valvonnassa ja että koejäsenen hirvieläinjahtiin osallistumisesta
päättää seuran hallitus.

Maanomistajan tai tällaisen maanomistajan rintaperillisen, joka
metsästysvuokrasopimuksella vastikkeetta luovuttaa seuralle omistamansa pinta-alaltaan
vähintään kaksi (2) hehtaaria käsittävän kiinteistön metsästysoikeuden kaikelle
riistalle voidaan hallituksen päätöksellä vapautetaan liittymismaksusta.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista.

Kannatusjäseniltä ei peritä liittymismaksua. Kannattavien henkilöjäsenten ja kannattavien yhteisöjäsenten kertakaikkisesta tai vuotuisesta maksusta päättää seuran talvikokous.


SEURASTA EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.


SEURASTA
EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITORANGAISTUKSET

Seuran kokous voi erottaa hallituksen esityksestä jäsenen, joka
1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;
2) toimii seuran sääntöjen, hyvien metsästäjätapojen tai Suomen Riistakeskuksen metsästäjien eettisten ohjeiden vastaisesti;
3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai
4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti;
5) toimillaan vahingoittaa seuran toimintaa;
6) pidättäytyy vuokraamasta seuran metsästysalueen sisällä tai alueeseen liittyvien omistamiensa maiden metsästysoikeutta seuralle tai rajoittaa niillä metsästämistä koskemaan riistalajeja, joita kuitenkin itse seuran vuokramailla metsästää.

Seuran hallitus voi erottamisen sijasta määrätä jäsenelle maksimissaan kaksi vuotta kestävän
määräaikaisen erottamisen, maksimissaan vuoden kestävän määräaikaisen metsästyskiellon tai antaa varoituksen.

Ennen päätöksentekoa asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä
ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.


SEURAN
VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään maalis-huhtikuussa ja kesäkokous kesä-syyskuussa. Kokouksen paikan, osallistumistavan ja tarkemman
ajan määrää hallitus.

Kokouksen osallistujat voivat tulla fyysisesti kutsussa esitettyyn paikkaan tai he voivat etäosallistua reaaliaikaisesti kokoukseen kokouskutsussa määriteltyjä ja etukäteen testattuja teknisiä apuvälineitä käyttäen. Etäosallistuminen voi tapahtua kokouksen aikana (reaaliaikainen osallistuminen) tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Jäsen voi kyseistä osallistumiskeinoa käyttäen myös osallistua järjestettäviin äänestyksiin.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta

1) sanomalehti-ilmoituksella seuran talvikokouksen määräämässä lehdessä tai
2) kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai
3) sähköisesti seuran kotisivuilla tai
4) sähköisesti viestillä, jotain yleisesti ja laajasti käytössä olevaa sovellusta käyttäen tai sähköpostilla.


TALVIKOKOUSASIAT

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1)Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
2) Todetaan kokouksen laillisuus,
3) Hyväksytään työjärjestys,
4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta,
5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
6) Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali,
7) Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle,
8) Toimitetaan yhden toiminnantarkastajan ja hänen henkilökohtaisten varahenkilönsä vaali alkaneelle toimintakaudelle,
9) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten, sekä päätetään metsästysammunnan harjoittelusta sekä järjestettävistä koulutuksista,
10) Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta,
11) Päätetään kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattaja jäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta,
12) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio,
13) Hyväksytään seuran uudet varsinaiset ja koejäsenet, jolloin enemmistö läsnä olevista seuran jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla,
14) Käsitellään ja päätetään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset,
15) Valitaan metsästyksenjohtajat tulevalle metsästyskaudelle,
16) Valitaan metsästysmajan isäntä ja varaisäntä
17) Valitaan seuran edustajat ja heidän varaedustajansa piirikokouksiin,
18) Valitaan toimikuntien vetäjät, suurpetoyhdyshenkilö ja SRVA-yhteyshenkilöt,
19) Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat,
20) Päätetään kokouskutsun tavasta,
21) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

10§
KESÄKOKOUSASIAT

Kesäkokouksessa päätetään seuran asiat;

1) Seuran metsästysjärjestelyistä ja metsästyssäännöt,
2) Täydennetään tarvittaessa metsästyksenjohtajien valintaa,
3) Hyväksytään seuran uudet varsinaiset ja koejäsenet, jolloin enemmistö läsnä olevista seuran jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla,
4) Käsitellään ja päätetään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset,
5) Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat,
6) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

11§
SEURAN
YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran hallitukselle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.

12§
PÖYTÄKIRJAN
PITÄMINEN

Seuran, sen hallituksen, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien on tarkastettava seuran kokousten pöytäkirjat.

13§
SEURAN
PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Jokaisella liittymismaksun ja kokoukseen mennessä erääntyvän jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä koejäseniä ja kannattavia jäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Sääntöjen muuttamista, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamisesta
koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

14§
SEURAN
TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kolme (3) viikkoa kuukautta ennen talvikokousta. Toiminnantarkastajan on annettava lausuntonsa hallitukselle
viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen talvikokousta.

15§
SEURAN
HALLITUS JA SEN EROVUOROISUUS

Seuran toiminta johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema hallitus.

Hallitukseen kuuluu yhdeksi (1) vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi (2) vuodeksi
valitut kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet hallituksen jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi, tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

16§
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

17§
SEURAN
NIMENKIRJOITTAJAT

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

18§
HALLITUKSEN
TEHTÄVÄT JA KOKOONTUMINEN

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kokous voidaan pitää myös sähköisiä kokousvälineitä käyttäen. Puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle hyvissä ajoin.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran
tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;
2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;
3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;
4) vahvistaa tehtäväjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä;
5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;
6) vastata jäsenliittojen ja piirin sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista;
7) nimetä edustajat piirikokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt;
8) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;
9) pitää seuran jäsenluetteloa;
10) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;
11) hoitaa seuran tiedotustoimintaa;
12) valmistelee esitykset jäsenhakemuksista seuran kokoukselle;
13) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;
14) päättää jahtipäälliköiden esityksestä hirvieläinlupien käytön muutoksesta tai jahdin keskeytyksestä;
15) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;
16) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset,
17) päättää seuran sisäisistä kurinpitotoimista 7§:n mukaisesti ja antaa erottamistapauksista lausunto seuran kokoukselle sekä
18) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

19§
SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kesäkokouksissa.

20§
SEURAN
VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

Jos seura puretaan, sen jäljelle jääneet varat käytetään viimeisen kokouksen, päätöksen
mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseo - Jaktmuseijörningen ry:lle.

Seuran purkautuessa on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Suomen
Metsästäjäliiton Suur-Savon piiri ry:lle.

21§
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Seura noudattaa tietosuojalainsäädäntöä ja tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Seura toimii rekisterinpitäjänä. Rekisteriselosteet on laadittu kaikista käyttämistään henkilörekistereistä.

Seura huolehtii, että seuraavia tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa:
• käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
• käyttötarkoitussidonnaisuus
• tietojen minimointi

• tietojen täsmällisyys
• tietojen säilytyksen rajoittaminen
• tietojen eheys ja luottamuksellisuus
• rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus.

22§
MUUTA

Muuten noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.

---------------