Kesäkokous 5.9.2021 klo 13:00

23.08.2021

Jäniskylän Metsästysseura ry:n kesäkokous sunnuntaina 5.9.2021 klo 13.00 seuran majalla. Käsitellään seuran syksyn metsästysjärjestelyt ja päätetään sääntöjen muuttamisesta. Sääntöluonnos on luettavissa seuran kotisivuilla https://www.janiskylanmetsastysseura.fi/.

 Maanvuokraajien hirvenlihaosuudet varattavissa 9.10.2020 mennessä.

Markku Björkman 0400 250 891 / ritvamarkku@gmail.com
tai Panu Karjalainen 0400 605 411 / jahtipaallikko.jame@gmail.com.

Tervetuloa! Johtokunta.

 

Kesäkokouksen asialista 5.9.2021 klo 13:00

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen toimihenkilöt

-valitaan puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus         

4. Kokouksen työjärjestys

5. Hirvilupien käyttö ja saaliin jako

                  -johtokunnan ehdotus: (Liite 1.)

6. Varajahtipäälliköt ja peurajahtipäällikkö

-johtokunnan esitys peura- ja kaurisjahtipäälliköksi Panu Karjalainen
- johtokunta esittää varajahtipäälliköiksi: Markus Lyömiö, Esa Termonen, Kimmo Termonen, Joel Björkman, Pekka Lillfors, Mauri Pyrhönen ja Tapio Hämäläinen

7. Ajomiesten päälliköt 

-johtokunnan esitys: Markku Björkman ja Matti Kivimäki

8. Lihaosuuksien myyjät

                  -johtokunnan esitys: Markku Björkman ja Panu Karjalainen

9. Lihanleikkaajat

                  -johtokunnan esitys: Jani Kärpänen, Markku Björkman ja Matti Kivimäki
                  -omajakoporukat; yksi ryhmä

                  -lihalootien numerointiin ei saa koskea, loota on henkilökohtainen

10. Peijaiset ja pikkujoulut

-johtokunnan esitys:
- Molemmat järjestetään, jos tilanne sallii.
- peijaiset su 7.11.2022 klo 14:00.
- pikkujoulut 4.12.2021 klo 18:00. Pikkujouluihin pyydetään ilmoittautuminen ja osallistumismaksuna kerätään 10 euroa per hlö.

11. Jäsenhankinnan periaatteet (Liite 2./Jämen kotisivut)

12. Sääntömuutos (Liite 3./Jämen kotisivut)

13. Muut hirvijahtiasiat

                  -lavatalkoot 2.10. klo 9 kodalla

                  -viikkometsästys aloitusviikonlopun 9.10. jälkeisellä viikolla (vko 42)

-vierasjahtia ei järjestetä, jäsen saa tuoda vieraita viikkometsästysviikolla tai jälkeisenä viikonloppuna 16.-17.10.2021
-hirvenkyttäysmetsästys: Ei

                  -jätemonttu; valmiina

                  -alkupuhuttelu ”hirvisäännöistä” aloituksessa

14. Jäsenanomukset ja jäsenyyksistä päättäminen

- 3 koejäsentä, ei uusia jäsenanomuksia

15. Koirakokeiden järjestäminen
                  -vain yhteyshenkilön kautta; Matti Lyömiö          

16. Rauhoitukset

-ei rauhoituksia
-johtokunnan suositus lintumetsälle: 1 metso ja 2 teertä per metsästäjä

17. Majojen vuokraus kesällä 2022 ja majaisäntä (Liite 4.)

18. Muut asiat

-Ultrapaikannus kaikille käyttöön
-Johtokunta esittää; Kauriita 5 kyttäämällä ja sen jälkeen jahtipäällikön harkinnan mukaan.

Liite 1. Lupien käyttö ja osuuksen jako 2021 (johtokunnan ehdotus)

 

 • Hirvilupia 15 kpl
  • käytetään 8 hirvilupaa, 5 aikuista ja 6 vasaa
  • mahdollisesta pankkilupien käytöstä päätetään jahdin aikana
  • paikannus on oltava päällä
 • Peuralupia 20
  • kyttäämällä yksi aikuinen tai kaksi vasaa
  • 10 jälkeen yhteisjahtiin
  • suositaan vasoja ja uroksista pienisarvisia
  • metsästäjät jakavat peuranlihat ja hoitavat lupamaksut
  • paikannus on oltava päällä

 HIRVIJAKO:

 • 1 aikuinen ja 1 vasa maanvuokraajille ja peijaisiin
 • 4 aikuista ja 5 vasaa metsästäjille
 • Metsästäjät jaetaan 4 ryhmään ja jokaiselle ryhmälle tulee jaettavaksi 1 aikuinen sekä 1,25 vasaa

 

Liite 2. Jäsenhankinnan periaate-ehdotus

SEURAN JÄSENTILANNE 2021

Seuran kokonaisjäsenmäärä on 127 henkilöä, joista noin 50 – 60 on aktiivisia metsästäjiä. Jäsentuotoista jäsenmaksujen osuus on noin puolet. Seurassa on 109 miestä ja naisia on 18 eli vain 14 %:a. Ikäjakaumaa jäsenrekisteristä ei saa, koska rekisterissä ei ole ylläpidetty syntymäaikoja. Arvioimalla ikäjakauma on viime vuosina nuorentunut, koska seuraan on otettu jäseniksi aktiivisia nuoria ja keski-ikäisiä metsästäjiä. Jäseniä eroaa tai poistuu kuoleman kautta 3 – 5 henkilöä vuosittain ja suurin piirtein vastaava määrä uusia jäseniä hakee seuraan.

 

Seuran jäsenmuotoja ovat: 
1)    Varsinainen jäsen; 123 kpl
2)    Koejäsen; 3 kpl
3)    Kunniapuheenjohtaja;
4)    Kunniajäsen; 1 kpl ja
5)    Kannatusjäsen.
 
Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Metsästäjäliiton piirin sääntöjä ja päätöksiä sekä hyviä metsästystapoja ja edistämään metsästysseuratoiminnalle tarkoituksenmukaista yhteishenkeä.
 
Seuratoimintaan kuuluu paljon muutakin kuin hirvi- ja peurajahdit kuten riistan ruokinta, kolmiolaskenta, pienpetopyynti, pilkki- ja onkikilpailuja ja muut yhteistekemiset, talkoot ja erilaiset kokoustamiset.
 
JÄMEN JÄSENHANKINNAN PERIAATTEET/POLITIIKKA
Jäsennyyspolitiikka - jäsenperusta
-        kokonaisjäsenmäärä – tavoitteena jäsenmäärän pysyminen vakiona suhteessa käytössä olevaan pinta-alaan/hirviin/lintuihin
-        jäsenmäärän kehittymisen seuranta, siten että jäsenmäärä pysyy vakiona -Onko jäsenmäärällä kattoa?
-        eronneiden suhde otettuihin, uusiin jäseniin pysyy vakiona
-        jäsenistöstä n. 40 % aktiivisesti metsästää
-        seuran kehittäminen
-        jatkuvuuden turvaaminen
-        lisää fyysistä voimaa metsästystilanteisiin
-        keski-iän laskeminen
-        tasainen ikäjakauman
-        tasa-arvoisuus – naisjäsenten määrän kasvattaminen
-        talkoolaisia seuran toimintaan
-        jäsenten toiminnan seuranta – talkoot, riistapelto, yhteismetsästys
-        seuran tuloista puolet tulee jatkossakin jäsenmaksuista
-        uusien jäsenten ”Jäme” koulutus – metsäkummi, alueet, koirat, säännöt, toimintatavat yms. – koulutuspaketti
 
Jäsenyyden kriteerit eivät voi olla rajattoman löyhät, sillä seuran tarjoamat metsästysresurssit ovat rajalliset. Pitämällä kriteeristö korkealla varmistetaan se, että uudet jäsenet tuovat seuraan sen toimintaa vahvistavia elementtejä kuten esimerkiksi talkoolaisia ja nuorempia metsästäjiä. Metsästysseuralla ei lähtökohtaisesti ole tarvetta kasvattaa jäsenistöään – suuri jäsenmäärä ei ole itseisarvo. Seuran toiminta nyt ja tulevaisuudessa on kuitenkin riippuvainen muutamasta perusasiasta kuten metsästysmaista, rahasta ja resursseista. Jäsenmaksut ovat tuoneet seuran tuotoista noin puolet, ja silloin ei porukan määrää voi päästää tippumaan kipurajan alle ilman toiminnan jatkuvuuden vaarantumista.
 
Jäsenistön tulee olla yhdistystoiminnassa tasavertaisessa asemassa. Yhdistyksen sääntöihin sopimattomat jäsenet pyritään havainnoimaan koejäsenyydellä. Tavoitteena on karsia heidät joukosta metsästysseuraan sopimattomina. Koejäsenyys on positiivinen asia sekä seuralle että jäsenkokelalle, ja se mahdollistaa uusien jäsenien hankinnan melko riskittömästi.
 
Yhdistyksen tekemä päätös on aina lopullinen eikä sitä voi muuksi muuttaa mikään muu instanssi kuin yhdistys itse. Yhdistys ei ole mitenkään velvollinen perustelemaan jäsenhakemuksen hylkäämistä eikä sen hylkäämiseen tarvita edes minkäänlaisia perusteluita.
 
JÄMEN JÄSENNYYSEHDOT / JÄSENVALINTAPERUSTEET
Maanomistus seuran alueella ja paikkakunnalla asuminen ovat edelleen keskeisiä jäsenyyskriteereitä. Jäsenyyden ovat voineet saada myös maanomistajien jälkeläiset. Tämä jäsenyysehto on laventunut vähitellen käsittämään väljästi sukuverkostoihin jollakin lailla kuuluvat – kuten paikallisen jäsenen muualla asuvan sisaren aviopuolison tai lapsenlapset. Sen jäseniä voivat olla alueella asuvat kesämökkiläiset.
 
Jäsenyyden Jäniskylän metsästysseuraan voi saada, jos on
-        maanomistaja, vähinään kaksi (2) ha seuran alueella
-        lähisukulainen omistaa maata, vähinään kaksi (2) ha seuran alueella
-        paikkakuntalaisuus – asuminen seuran toiminta-alueella
-        sukulaisuussuhde – kytkös seuraan – vanhojen jäsenten lapset tai lapsen lapset
-        sidokset seuran toiminta-alueelle tai jäsenistöön
 
Lisäksi vaaditaan
-        halua kehittää toimintaa
-        halua osallistua yhteistoimintaan
-        aktiivista harrastajaa
-        hyvä mainetta ja tunnettavuutta
-        halukkuus luottamustehtäviin – esim. hallituksen, majaisännäksi tms.
-        vähintään kaksi suosittelijaa seuran sisältä / maanomistajaa
 
Poissulkevia  
-        kyseenalainen maine / epäily mahdollisista ongelmista
-        aktiivisuuden puute koeaikana
-        maksumerkintöjä
-        jäsen useassa metsästysseurassa –> talkoovelvoitteen täyttymättömyys
 
 
JÄSENHANKINTA PROSESSI
Aikuiset seuran jäsenyyttä anovat haastatellaan, eikä heillä saa olla kontollaan metsästysrikoksia. Kahden seuran jäsenen pitää myös suositella heitä jäseneksi.
 1. Täytetään jäsenhakemus
Onko maata seuran alueella?
Suhde Jäniskylän metsästysseuraan?
Mitä metsästää?
Osallistuuko yhteisjahteihin ja yhteistoimintaan?
Osallistuuko talkootoimintaan ja riistanhoitoon?
Aiempi toiminta metsästysseuroissa?
Suositukset?
Muut metsästysharrastukset kuten metsästyskoiratoiminta, koirakoetuomarointi yms.
 1. Haastatellaan hakija (hallituksen puheenjohtaja tai jahtipäällikkö)
 2. Hallitus käsittelee hakemuksen ja tekee vuosikokoukselle ehdotuksen
 3. Vuosikokous päättää koejäsenyydestä (max. 2 vuotta), maanvuokraaja jäsenyydestä ja määrätään koejäsenelle ”metsästäjä kummi”
 4. Vuosikokouksessa koejäsenyydet arvioidaan ja päätetään hyväksymisestä varsinaiseksi jäseneksi, koeajan jatkosta tai koeajan päättymisestä ilman jäsenyyttä.
 5. Jos hyväksytään varsinaiseksi jäseneksi, laskutetaan ko. hetken liittymismaksu.
  
Koejäseneksi tai varsinaiseksi jäseneksi päättämisestä, on asiasta päättävän elimen harkinnassa.
Liite 4. Majojen vuokraus kesällä 2021 ja majaisäntä

Kesällä 2021 vuokratuottoja majoista tuli elokuun loppuun mennessä 2.880 euroa, kun vuoden tavoite oli 4.300 euroa. Jäsenistössä ei ole ollut tarvetta vuokrata pikkumajaa kuin silloin tällöin. Ison majan vuokraus tyssää useimmiten kunnollisten vuodepaikkojen sekä ikkunan pimennysten puutteeseen. Päätettiin esittää syyskokoukselle ehdotus kesän 2022 vuokauksesta, uusista vuokrahinnoista ja ehdotusta vuokrata isoa majaa jäsenistölle sekä laajentaa majaisännyys tilapäisesti kolmeen henkeen.

 

Esityksen sisältö:

- Päätetään ottaa vuokravarauksia vastaan mökeille jo syksyllä.

- Isomajaa vuokrataan jäsenistölle.

- Kysytään jäsenistöltä halukkuutta tehdä heti varauksia kesälle 2022.

- Otetaan vuokravarauksia vastaan ja peritään ennakkomaksuna 10% vuokrausmaksusta, jota ei palauteta.

- Pikkumajan hintaehdotus kesäksi 2022.

Kesäkausi – 2,5*1200 euroa = 3000 euroa / 2500 euroa

Kuukausi – 1200 euroa/kuukausi

Viikko – 350 euroa – tässä vaiheessa ei viikko vuokria?

- Isomaja uudistetaan keväällä 2022 siten, että sen viihtyisyyttä saadaan lisättyä. Hankitaan mm. pimentävät rullaverhot jokaiseen ikkunaan, levitettävät vuodesohvat siten, että vuodepaikkoja tulee vähintään 4:lle henkilölle.

- Etsitään/valmistellaan kolmatta (toistaiseksi) majaisännän majaisännän rooliin. Tarvitaan kaksi majaisäntää, jotka tukevat toisiaan toiminnassa.

05.03.2024Vuosikokous su 17.3.2023
22.08.2023Kesäkokous 3.9.2023 klo 13:00
17.03.2023Vuosikokous la 25.3.2023
14.03.2022Vuosikokous 26.3.2022
05.09.2021Kesäkokous 5.9.2021 päätökset
23.08.2021Kesäkokous 5.9.2021 klo 13:00
28.04.2021Hirvijahdin aloitus 9.10.2021
26.04.2021JK:n 26.4.2021 info
24.03.2021JK:n 24.3.2021 info / majavuokrat
21.08.2020Lavatalkoot 3.10.2020 klo 9:00

Siirry arkistoon »