Vuosikokous 26.3.2022

14.03.2022

Asialista 26.3.2022 ja Liite_Jäsenhankinnan periaatteet_

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta
  • puheenjohtaja
  • sihteeri
  • pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat (2)
 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
 2. Kokouksen työjärjestys
 3. Tilinpäätös vuosi 2021

a)    Toimintakertomus vuodelta 2021; Liite 2

b)    Tilinpäätös vuodelta 2021; Liite 3

c)     Toiminnantarkastajan lausunto tileistä ja tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelle 2021; Liite 4

 1. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle vuoden 2021 tileistä
 2. Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2022
 3. Hallituksen erovuoroisten jäsenten toteaminen ja uusien valinta

a)    Erovuoroiset jäsenet: Virpi Björkman, Jani Hämäläinen ja Panu Karjalainen

 1. Toiminnantarkastajan ja varatarkastajan valinta vuodelle 2022

a)    Hallitus esittää toiminnan tarkastajaksi Reijo Nupposta ja varalle Lauri Hälikkää

 1. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma vuodelle 2022; Liite 5
 2. Päätetään jäsen- ja liittymismaksut vuodelle 2022

a)    Hallituksen esitys: jäsenmaksu 60 € ja liittymismaksu 300 €.

b)    Vapauttaminen maanvuokraajat liittymismaksusta.

c)     Liittymismaksu peritään jäsenmaksun yhteydessä.

 1. Kannattajajäsenmaksun ja vierasmaksun vahvistaminen vuodelle 2022

a)    Hallituksen esitys: 10 €/päivä ja 100 €/kausi,

b)    Pienpetojahdista ei vierasmaksua

c)     Kannattajajäsenmaksu 100 euroa/hlö tai kertakaikkinen kannattajajäsenmaksu 1000 euroa.

 1. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2022

a)    Päätetään majan vuokraushinnasto vuodelle 2022; Liite 6_1

b)    Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2022; Liite 6_2

 1. Seuran jäsen asiat

a)    Hyväksytään jäsenhankinnan periaatteet; Liite 7

b)    Hallitus esittää; Otetaan koejäsenet varsinaisiksi jäseniksi.

c)     Hallituksen esitys; Otetaan hakija koejäseneksi. Liite 8.

d)    Merkitään tiedoksi, että Hannu Lopperi on ilmoittanut eroavansa seuran jäsenyydestä

 1. Metsästyksenjohtajien valinnat kaudelle 2022

a)    Hallituksen esitys metsästyksen johtajaksi on Markus Löymiö.

b)    Hallituksen esitys varajohtajiksi on Panu Karjalainen, Laura Karjalainen, Joel Björkman, Kimmo Temonen, Esa Termonen, Pekka Lillfors ja Tapio Hämäläinen.

 

 

 1. Valitaan metsästysmajan isännät ja varaisännät vuodelle 2022

a)    Johtokunnan esitys; Esa Termonen, Markku Nuurtila ja Kimmo Termonen

 1. Kokousedustajat jäsenyhdistyksiin vuodelle 2022

Hallitus esittää seuraavia henkilöitä

a)    Kennelpiiri; Panu Karjalainen, Matti Lyömiö, Tapio Hämäläinen ja Mauri Pyrhönen.

b)    SML; Panu Karjalainen, Keijo Leppänen ja Esa Termonen

 1. Toimikuntien vetäjät vuodelle 2022

Hallitus esittää seuraavia henkilöitä eri toimikuntiin:

a)    Ampumatoimikunta; Jani Hämäläinen

b)    Kenneltoimikunta; Keijo Leppänen

c)     Kalastustoimikunta; Markus Lyömiö

d)    Riistanhoitotoimikunta; Panu Karjalainen

e)    SRVA-yhteyshenkilöksi; Matti Lyömiö, Panu Karjalainen, Markus Lyömiö ja Keijo Leppänen

f)      Suurpetoyhteyshenkilöksi; Janne Hämäläinen

 1. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

-         

 1. Päätetään kokouskutsu tavasta

Hallitus esittää, että kutsu esitetään Pitäjänuutisissa vkoa ennen kokousta

 1. Muut esille tulevat asiat (merkitään tiedoksi).

a)    Hirvi- ja peuralupien hakeminen ja määrä huhtikuun loppuun mennessä.

b)    Hirvijahdin aloitus syksyllä 22 ( 8.10.2022)

c)     Osallistuminen suurpetolupiin ja -jahtiin (karju, ilves ja villisika)

d)    Kaurispukin kevätmetsästys ( 2 kpl)

e)    Yhtenäiskoulun 4 luokan luokkaretki

f)      Palkitsemiset

Liite 7. 

JÄNISKYLÄN METSÄSTYSSEURAN JÄSENHANKINNAN PERIAATTEET

 

SEURAN JÄSENTILANNE 2022

Seuran kokonaisjäsenmäärä on 125 henkilöä, joista noin 50–60 on aktiivisia metsästäjiä. Jäsentuotoista jäsenmaksujen osuus on noin puolet. Seurassa on 107 miestä ja naisia on 18 eli naisten osuus on noin 14 %. Ikäjakaumaa jäsenrekisteristä ei saa, koska rekisterissä ei ylläpidetä syntymäaikoja. Voidaan arvioida, että ikäjakauma on viime vuosina nuorentunut, koska seuraan on otettu jäseniksi useita nuoria/keski-ikäisiä metsästäjiä. Jäseniä eroaa tai poistuu kuoleman kautta 3–5 henkilöä per vuosi ja suurin piirtein vastaava määrä uusia jäseniä hakee seuraan.

 

Seuran jäsenmuotoja ovat:

 

1)    Varsinainen jäsen; 121 kpl

2)    Koejäsen; 3 kpl

3)    Kunniapuheenjohtaja; 0 kpl

4)    Kunniajäsen; 1 kpl

5)    Kannatusjäsen; 0 kpl.

 

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan Jäniskylän metsästysseuran, Suomen Metsästäjäliiton piirin sääntöjä ja päätöksiä, Suomen Riistakeskuksen metsästäjien
eettisiä ohjeita ja hyviä metsästystapoja sekä edistämään metsästysseuratoiminnalle tarkoituksenmukaista yhteishenkeä.

 

Seuratoimintaan kuuluu hirvi- ja peurajahdit lisäksi muuta toimintaa kuten riistan ruokinta, kolmiolaskenta, pienpetopyyntiä, pilkki- ja onkikilpailuja, talkoita, yhteistoimintaa ja kokoustamisia.

 

JÄMEN JÄSENHANKINNAN PERIAATTEET/POLITIIKKA

Jäsennyyspolitiikka - jäsenperusta

-        kokonaisjäsenmäärän seuranta – tavoitteena jäsenmäärän pysyminen vakiona suhteessa käytössä olevaan metsästys pinta-alaan/hirviin/lintuihin

-        eronneiden suhde otettuihin/uusiin jäseniin pysyy vakiona

-        jäsenistöstä n. 40 % aktiivisesti metsästää

-        seuran kehittäminen

-        jatkuvuuden turvaaminen

-        lisää fyysistä voimaa metsästystilanteisiin

-        keski-iän laskeminen

-        tasainen ikäjakauman

-        tasa-arvoisuus – naisjäsenten määrän kasvattaminen

-        talkoolaisia seuran toimintaan

 

-        jäsenten toiminnan seuranta – talkoot, riistapelto, yhteismetsästys

-        seuran tuloista puolet tulee jatkossakin jäsenmaksuista

-        uusien jäsenten ”Jäme” koulutus – metsäkummi, alueet, koirat, säännöt, toimintatavat yms. – koulutuspaketti

 

Seuran toiminta nyt ja tulevaisuudessa on riippuvainen muutamasta perusasiasta kuten metsästysmaista, rahasta ja resursseista. Jäsenmaksut ovat tuoneet seuran tuotoista noin puolet, ja silloin ei jäsenten määrää saa päästää tippumaan kipurajan alle ilman toiminnan jatkuvuuden vaarantumista. Toisaalta jäsenyyden kriteerit eivät voi myöskään olla rajattoman löyhät, sillä seuran tarjoamat metsästysresurssit ovat rajalliset. Metsästysseuralla ei myöskään lähtökohtaisesti ole tarvetta kasvattaa jäsenistöään, sillä suuri jäsenmäärä ei ole itseisarvo. Pitämällä kriteeristö korkealla varmistetaan se, että uudet jäsenet tuovat seuraan sen toimintaa vahvistavia elementtejä kuten esimerkiksi talkoolaisia ja nuorempia metsästäjiä.

 

Jäsenistön tulee olla yhdistystoiminnassa tasavertaisessa asemassa. Yhdistyksen sääntöihin sopimattomat jäsenet pyritään havainnoimaan koejäsenyyden aikana ja tavoitteena on karsia seuraan sopimattomat metsästäjät pois. Siten koejäsenyys mahdollistaa uusien jäsenien hankinnan melko riskittömästi. Koejäsenyys on positiivinen asia sekä seuralle että koejäsenkokelaalle.

 

Yhdistyksen tekemä päätös on aina lopullinen eikä sitä voi muuksi muuttaa mikään muu instanssi kuin yhdistys itse. Yhdistys ei ole mitenkään velvollinen perustelemaan jäsenhakemuksen hylkäämistä, eikä sen hylkäämiseen tarvita edes minkäänlaisia perusteluita.

JÄMEN JÄSENNYYSEHDOT / JÄSENVALINTAPERUSTEET

Maanomistus seuran alueella ja paikkakunnalla asuminen ovat edelleen keskeisiä jäsenyyskriteereitä. Jäsenyyden ovat voineet saada myös maanomistajien jälkeläiset. Tämä jäsenyysehto on laventunut käsittämään väljästi myös sukuverkostoihin jollakin lailla kuuluvat, kuten paikallisen jäsenen muualla asuvan lapsenlapset tai sisaren aviopuolison. Sen jäseniä voivat olla metsästysseuran alueella asuvat kesämökkiläiset.

 

Jäsenyyden Jäniskylän metsästysseuraan voi saada, jos jokin ehto seuraavista täyttyy:

-        maanomistaja, vähinään kaksi (2) ha seuran alueella

-        lähisukulainen omistaa maata, vähinään kaksi (2) ha seuran alueella

-        paikkakuntalaisuus – asuminen seuran toiminta-alueella

-        sukulaisuussuhde – kytkös seuraan – vanhojen jäsenten lapset tai lapsen lapset

-        sidokset seuran toiminta-alueelle tai jäsenistöön

 

 

Lisäksi vaaditaan

-        halua kehittää toimintaa

-        halua osallistua yhteistoimintaan

-        aktiivista harrastajaa

-        hyvä mainetta ja tunnettavuutta

-        halukkuus luottamustehtäviin – esim. hallituksen, majaisännäksi tms.

-        vähintään kaksi suosittelijaa seuran sisältä/maanomistajaa

 

Poissulkevia  

-        kyseenalainen maine/epäily mahdollisista ongelmista

-        aktiivisuuden puute koeaikana

-        maksumerkintöjä

-        jäsen useassa metsästysseurassa –> talkoovelvoitteen täyttymättömyys

 

 

 

JÄSENHANKINTA PROSESSI

 

 1. Jäseneksi haluava täyttää jäsenhakemuksen
 • Onko maata seuran alueella?
 • Suhde Jäniskylän metsästysseuraan?
 • Mitä metsästää?
 • Osallistuuko yhteisjahteihin ja yhteistoimintaan?
 • Osallistuuko talkootoimintaan ja riistanhoitoon?
 • Aiempi toiminta metsästysseuroissa?
 • Suositukset?
 • Muut metsästysharrastukset kuten metsästyskoiratoiminta, koirakoetuomarointi yms.
 1. Hakija haastatellaan (hallituksen puheenjohtaja tai jahtipäällikkö)
 2. Hallitus käsittelee hakemuksen ja tekee vuosikokoukselle ehdotuksen
 3. Vuosikokous päättää koejäsenyydestä (max 2 vuotta), maanvuokraaja jäsenyydestä ja määrätään koejäsenelle ”metsästäjä kummi”
 4. Vuosikokouksessa koejäsenyydet arvioidaan ja päätetään varsinaiseksi jäseneksi hyväksymisestä, koeajan jatkosta tai koeajan päättymisestä ilman jäsenyyttä.
 5. Jos koejäsen hyväksytään varsinaiseksi jäseneksi, laskutetaan ko. hetken liittymismaksu.

 

 

05.03.2024Vuosikokous su 17.3.2023
22.08.2023Kesäkokous 3.9.2023 klo 13:00
17.03.2023Vuosikokous la 25.3.2023
14.03.2022Vuosikokous 26.3.2022
05.09.2021Kesäkokous 5.9.2021 päätökset
23.08.2021Kesäkokous 5.9.2021 klo 13:00
28.04.2021Hirvijahdin aloitus 9.10.2021
26.04.2021JK:n 26.4.2021 info
24.03.2021JK:n 24.3.2021 info / majavuokrat
21.08.2020Lavatalkoot 3.10.2020 klo 9:00

Siirry arkistoon »